Vereniging van Eigenaren

De Vereniging

De vereniging Parc Veluwerijck, welke is gevestigd te Ermelo, stelt zich ten doel de belangen van de leden betreffende het park te behartigen. Zij beheert en onderhoudt het park; hieronder vallen de weg, de verlichting en de beplanting. Alles is erop gericht dat het park een aantrekkelijk geheel vormt, waardoor het natuurlijke landschap behouden blijft.

Kort samengevat: de VvE “Parc Veluwerijck” is een actieve vereniging.

Nutsvoorzieningen & UPC

Elektriciteit, aardgas en water worden centraal ingekocht en per bungalow wordt 1 keer per jaar de meterstand opgenomen. De kosten van het verbruik worden verrekend met het totaal van de maandelijkse voorschotten.

UPC Groeps Account is optioneel; kosten worden maandelijks in rekening gebracht.

Contributie & Reservering Groot Onderhoud

Deze worden maandelijks in rekening gebracht. Reservering Groot Onderhoud wordt jaarlijks bijgesteld.

Financiën

De financiële positie van de VvE is gezond te noemen.

Zowel Nutsvoorzieningen, UPC, Contributie als Reservering Groot Onderhoud worden maandelijkse via een verplichte automatische incasso geïncasseerd.

Bestuur VvE

Met ingang van 12 maart 2017 bestaat het dagelijks bestuur uit de volgende drie personen:

Statuten

De taken en verantwoordelijkheden van het bestuur zijn vastgelegd in voor iedereen toegankelijke statuten. Daarnaast is een huishoudelijk reglement opgesteld.

Huishoudelijk reglement

In het huishoudelijk reglement zijn o.a. de parkregels vastgelegd. Een ieder dient zich aan deze regels te houden. Dit betekent geen loslopende honden, geen geluidsoverlast produceren, maximumsnelheid 10 km, alleen parkeren op eigen terrein, geen bedrijfswagens parkeren op het park, etc.

Bijeenkomsten

Naast de jaarlijkse algemene ledenvergadering worden er minimaal 2 bestuursvergaderingen belegd. De  technische commissie komt minimaal 1 x per jaar bijeen.
Deze commissie is in het leven geroepen om met vrijwilligers (leden) de zelfwerkzaamheid op het park te bevorderen, waardoor een zuinig beleid kan worden gerealiseerd.

Nieuwsbrief

In de nieuwsbrief worden de laatste en lopende activiteiten van de vereniging vermeld.

Ledenlijst

Bij een mutatie in de ledenlijst wordt via e-mail een nieuw overzicht verstuurd.